Tikslai ir uždaviniai

Tikslai ir uždaviniai

1. Siekti pacientų sveikatos ir gyvenimo kokybės gerovės:
1.1. pasiekti, kad Lietuvos gyventojai turėtų teisę ir laisvę į laiku atliekamą, kokybišką sveikatos priežiūrą bei galimybę pasirinkti sveikatos priežiūros paslaugų teikėją, neatsižvelgiant į jo nuosavybės formą;
1.2. sukurti pridėtinę vertę pacientams, skatinančias juos rinktis privačios medicinos paslaugas;
1.3. skatinti privačias SPĮ bendradarbiauti, užtikrinant kokybišką, visa apimančią ir nenutrūkstamą sveikatos priežiūrą privačios medicinos paslaugomis besinaudojantiems pacientams.

2. Sukurti palankią aplinką (politinę, teisinę, ekonominę, konkurencinę, draudiminę, kt.) ir galimybes privatiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams steigtis ir veikti:
2.1. pasiekti, kad būtų sudarytos vienodos (nediskriminacinės) sąlygos visoms sveikatos priežiūros įstaigoms veikti, kad būtų panaikinti bet kokie diskriminaciniai veiksniai, siejami su įstaigų nuosavybės forma, kad būtų užtikrinta lygiavertė konkurencija sveikatos priežiūros sektoriuje;
2.2. pasiekti, kad būtų įgyvendintas de facto draudiminės medicinos principas: ,,Pinigai seka ligonį“, atsisakant retrospektyvinio sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo pagal įvykusį faktą;
2.3. pasiekti, kad būtų patvirtintos ekonomiškai pagrįstos SP paslaugų bazinės kainos, atitinkančios realias sąnaudas;
2.4. pasiekti, kad būtų užtikrintos realios sąlygos papildomam (savanoriškam) sveikatos draudimui veikti Lietuvoje.

3. Stiprinti Asociaciją, didinti jos įtaką bei vaidmenį formuojant ir įgyvendinant sveikatos politiką, priimant sprendimus, susijusius su privačia medicina, kurti gerą Asociacijos įvaizdį visuomenėje ir tarptautinėje bendruomenėje:
3.1. vykdyti aktyvią veiklą visoje Lietuvos teritorijoje, suburiant Lietuvoje veikiančias privačias sveikatos priežiūros įstaigas;
3.2. sustiprinti privačių SPĮ, valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų savitarpio supratimą, bendradarbiavimą ir partnerystę;
3.3. aktyviai dalyvauti rengiant bei tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą, privačių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą;
3.4. įsilieti ir aktyviai dalyvauti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo struktūrose: Privalomojo sveikatos draudimo taryboje, Nacionalinėje sveikatos taryboje, SAM Kolegijoje, komitetuose, darbo grupėse, įgyti galimybę įtakoti sprendimų priėmimą;
3.5. konsultuoti valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijas, nevyriausybines organizacijas klausimais, susijusiais su Asociacijos veikla ir sveikatos priežiūros organizavimu;
3.6. plėsti tarptautinį bendradarbiavimą bei įstoti į panašią veiklą vykdančias užsienio bei tarptautines organizacijas, atstovauti jose Lietuvos privatų sveikatos priežiūros sektorių.

4. Didinti sveikatos priežiūros sektoriaus skaidrumą ir viešumą, siekti, kad būtų laikomasi medicinos deontologijos, verslo kultūros ir etikos principų, mažinti korupcijos bei neformalių mokėjimų apraiškas šiame sektoriuje:
4.1. pasiekti, kad būtų legalizuoti mokėjimai už sveikatos priežiūros (toliau – SP) paslaugas;
4.2. pasiekti, kad valstybinėse SPĮ būtų užkirstas kelias verstis pseudo-privačia medicinos praktika, naudojant valstybės ar savivaldybių bei jų įsteigtų viešųjų įstaigų turtą (pastatus, medicinos įrangą, kt.), teikiant mokamas paslaugas;
4.3. parengti ir patvirtinti Privačios medicinos garbės ir etikos kodeksą;
4.4. pasiekti, kad būtų apibrėžta ir reglamentuota netradicinės medicinos veikla, išsakyti Asociacijos poziciją dėl šios veiklos.

5. Atstovauti Asociacijos bei jos narių interesams Lietuvoje ir užsienyje:
5.1. sutelkti privačias SPĮ aktyviai, kryptingai ir rezultatyviai veiklai, įgyvendinant Asociacijos tikslus ir uždavinius;
5.2. tinkamai ir kvalifikuotai atstovauti Asociacijos ir jos narių interesams valstybės valdymo, vietos savivaldos bei kitose institucijose, organizacijose;
5.3. padėti spręsti Asociacijos nariams iškilusias problemas, teikti metodinę medžiagą ir konsultacijas.

6. Siekti Asociacijos narių kuo aukštesnio profesionalumo ir nuolatinio tobulėjimo:
6.1. skatinti Asociacijos narių darbuotojų nuolatinį profesinį ir asmeninį tobulėjimą, etišką ir kokybišką profesinę veiklą;
6.2. skatinti Asociacijos narių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, organizuojant įvairaus pobūdžio (laisvalaikio, šventinius, kt.) renginius;
6.3. organizuoti ir rengti sveikatos priežiūros specialistams ir administratoriams, kitiems darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo renginius (konferencijas, kursus, seminarus, kt.);
6.4. pasiekti, kad Asociacija būtų vieta, kur diskutuojama ir keičiamasi idėjomis, patirtimi, informacija bei aktualiais asociacijos nariams klausimais.