Apie mus

Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija (toliau - Asociacija, LPSPĮA) – ne pelno siekiantis savarankiškas savanoriškas Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) susivienijimas, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti, įgyvendinant Asociacijos tikslus ir uždavinius.


Asociacija veiklą pradėjo 1996-06-06 ir šiuo metu vienija ilgą sąrašą svarbiausių ir stipriausių medicinos privataus sektoriaus dalyvių.
Asociacija atstovauja visų lygių (pirminio, antrinio, tretinio), sričių (asmens sveikatos priežiūros (medicinos, slaugos, odontologijos), visuomenės sveikatos priežiūros) ir privataus kapitalo organizacinių formų (UAB, AB, IĮ, VšĮ ir kt.) privačių SPĮ interesams.

Asociacijos Misija - vienyti Lietuvos privačias SPĮ bei atstovauti jų interesams, propaguojant privačios medicinos idėjas bei įgyvendinant kitus Asociacijos tikslus.

Asociacijos Vizija - būti įtakingiausia Lietuvos privačias SPĮ vienijančia nevyriausybine organizacija:

- sutelkiančia privačias SPĮ aktyviam, kryptingam ir rezultatyviam bendradarbiavimui, atstovaujančia jų interesams, bei darančia esminį poveikį privačios medicinos plėtrai Lietuvoje;
- užtikrinančia Asociacijos narių teikiamų paslaugų aukštą kokybės lygį, tenkinantį pacientų poreikius ir lūkesčius.

Asociacija, vadovaudamasi sutartais veiklos principais ir vertybėmis, siekia šių pagrindinių tikslų:

1. Siekti pacientų sveikatos ir gyvenimo kokybės gerovės;
2. Sukurti palankią aplinką (politinę, teisinę, ekonominę, konkurencinę, draudiminę, kt.) ir galimybes privatiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams steigtis ir veikti;
3. Stiprinti Asociaciją, didinti jos įtaką bei vaidmenį formuojant ir įgyvendinant sveikatos politiką, priimant sprendimus, susijusius su privačia medicina, kurti gerą Asociacijos įvaizdį visuomenėje ir tarptautinėje bendruomenėje;
4. Didinti sveikatos priežiūros sektoriaus skaidrumą ir viešumą, siekti, kad būtų laikomasi medicinos deontologijos, verslo kultūros ir etikos principų, mažinti korupcijos bei neformalių mokėjimų apraiškas šiame sektoriuje;
5. Atstovauti Asociacijos bei jos narių interesams Lietuvoje ir užsienyje;
6. Siekti Asociacijos narių kuo aukštesnio profesionalumo ir nuolatinio tobulėjimo.